Co to znaczy być zdrowym?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to „kompletny, fizyczny, psychiczny i spo-łeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. Jest to definicja otwarta, co oznacza, że choroba nie jest pojęciem statycznym, ustalonym raz na zawsze, ale wyraża aktualny stan wiedzy medycznej.
Pojęcie zdrowia charakteryzuje się różnorodnością definicji. Od połowy lat 80. XX w. pojawia się ono systematycznie w publikacjach naukowych i oficjalnych dokumentach oraz rozporządzeniach WHO.
 
Z pewnością jest wyrazem poszukiwania przez medycynę nowych dróg wiodących do poprawy zdrowotności społeczeństwa, a zarazem symptomem przemian, przechodzenia od „ery medycznej” do „postmedycznej”, której głównym założeniem jest wyłącznie przeniesienie ciężaru gatunkowego walki o zdrowie z instytucji medycznych na instytucje życia społecznego i indywidualne zachowanie jednostek.
 
Medycyna stoi obecnie przed dylematem, gdyż z jednej strony chciałaby utrzymać wiodącą pozycję w ochronie zdrowia, a z drugiej musi poszerzyć pole widzenia i rozumienia zdrowia.
 
Jest to problem, bowiem przez wiele lat budowano model biomedycznego rozumienia świata, człowieka i zdrowia.
 
Dyskusja nad zakresem pojęciowym zdrowia i choroby, zarówno jako nowej tworzącej się wiedzy, jak i sfery praktycznych działań, pozostaje otwarta.
 
W literaturze medycznej, psychologicznej i socjologicznej proponowane są różne stanowiska wobec tego problemu, nie zawsze trafne i wyjaśniające istotę oraz znaczenie pojęcia zdrowie.
 
Rozwój medycyny w ostatnim dwudziestoleciu to głównie nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele uwagi poświęcono również takim zagadnieniom, jak edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, zdrowie publiczne.
 
Coraz więcej autorów opowiada się za taką koncepcją pojęcia zdrowia, która obejmowałaby zdrowie w sposób całościowy i komplementarny, czyli za tworzeniem zwięzłych definicji oddających nie tylko istotę zagadnienia, ale także szerszy kontekst jego znaczenia.
 
W kulturze europejskiej jednym z pierwszych, który upo-rządkował całokształt poglądów na zdrowie, był Hipokrates, „ojciec medycyny europejskiej”.
 
W myśl jego poglądów dobre samopoczucie – zdrowie, złe – choroba zależy od równowagi między tym, co nas otacza, a nami. Zewnętrzna równowaga między człowiekiem a środowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewnętrznej.
 
Ocena zdrowia dokonana przez Hipokratesa jako kategorii „dobrego i złego samopoczucia” dopuszcza wiele subiektywizmu, który zawęża pojęcie zdrowia do indywidualnego odczuwania i odbierania otoczenia. Obiektywność pojawiła się dopiero w sformułowaniu zależności zdrowia od równowagi między człowiekiem a otoczeniem.
 
W relacjach między człowiekiem a otoczeniem można obserwować zdrowie jakby z zewnątrz – jego oznaki, cechy i efekty możliwe oraz poddawane ocenie innych ludzi.
 
To właśnie człowiek stanowi kryterium obiektywności w ocenie i formułowaniu potencjału zdrowia swojego i innych, bowiem przed innymi ludźmi manifestowane są zachowania wskazujące na posiadanie zdrowia lub jego brak.
 
Zdrowie w ogólnym ujęciu holistycznym to „kompletny, fizyczny, psychiczny i spo-łeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”.
 
Jest to definicja zawarta w programie WHO, stanowiąca wersję otwartą, co oznacza, że choroba nie jest pojęciem statycznym, ustalonym raz na zawsze, ale wyraża aktualny stan wiedzy medycznej w zakresie zjawisk odzwierciedlających procesy patologiczne, zachodzące w organizmie człowieka.
 
Wartość życia zostaje tu wyraźnie wzbogacona, ponieważ zdrowie oznacza zdolność do prowadzenia życia sensownego i twórczego (productive), satysfakcjonującego danego człowieka.
 
Choroba natomiast występuje wtedy, gdy istnieje brak zdolności przywracania równowagi i integracji biopsychospołecznej organizmu.
 
Model holistyczny koncentruje się na zdrowiu, wskazując, że ma ono ważne znaczenie w życiu człowieka. Choroba w tym modelu pojawia się wówczas, gdy istnieje zaburzony stan dynamicznej równowagi w relacji między człowiekiem a otoczeniem.
 
Momentem przełomowym w postrzeganiu zdrowia było wejście na obszary medycyny, obok nauk społecznych, ekologii.
 
Rozwinięciem złożonych relacji człowiek–otoczenie na podstawie holistycznego rozumienia zdrowia stał się model społeczno-ekologiczny zdrowia nazywany paradygmatem socjoekologicznym.
 
Paradygmat ten rozwija się na założeniach holizmu i koncentruje nie tylko na całościowym traktowaniu człowieka, ale też podkreśla znaczenie relacji jednostki ze wszystkimi żywymi organizmami w organizacjach życia społecznego oraz integracji społeczności ze światem natury.
 
W latach 80. XX w. Hancock i Perkins opracowali mandalę zdrowia, czyli model ekosystemu człowieka, który odnosi się do paradygmatu socjoekologicznego.
 
Mandala zdrowia przedstawia wielopłaszczyznowe podejście do zdrowia, które zostało zobrazowane graficznie w postaci kręgów otaczających jednostkę, symbolizujących determinanty zdrowia.
 
Centralne miejsce w mandali zdrowia zajmuje człowiek w swojej biologicznej (ciało), emocjonalnej (duch) i intelektualnej (rozum) jedności w interakcji z otaczającą go biosferą i czynnikami środowiskowymi, społecznymi i kulturowymi.
 
Model ten opracowano w Departamencie Zdrowia Publicznego w Toronto, w Kanadzie, w 1974 r. Obrazuje on ekosystem człowieka, w którym figura koła symbolizuje wszechświat.
 
Człowiek, znajdujący się w centrum, składa się z ciała, umysłu i ducha; ulega wpływowi nad- i podsystemów. Jest członkiem rodziny, w której kształtowane są główne wartości dotyczące zdrowia, postaw i zachowania.
 
Czynniki warunkujące zdrowie, uwzględniające przykładowe zachowania i postawy jednostki w tym modelu, to:
– czynniki biologiczne (informacja biologiczna, predyspozycje wrodzone, cechy systemu immunologicznego, ocena biochemiczna, fizjologiczna, anatomiczna jednostki, rodziny),
– zachowania indywidualne (zwyczaje dietetyczne, palenie tytoniu, picie alkoholu, styl prowadzenia pojazdów, używanie pasów bezpieczeństwa, ogólna skłonność do ryzyka, podejmowanie działań zapobiegawczych),
– środowisko fizyczne (warunki mieszkaniowe, cechy środowiska pracy, cechy bliższego i dalszego środowiska człowieka),
– środowisko psychospołeczne (status społeczny, status ekonomiczny, podatność na siły konformizujące, podatność na informację zewnętrzną, w tym reklamę, dojrzałość grup wsparcia społecznego),
– styl życia (odróżniany jest od zachowań indywidualnych; zachowania są elementami stylu życia, pozostają pod wpły-wem oraz są modyfikowane i ograniczone przez środowisko psychospołeczne, włączając w to rodzinę, społeczność i wartość kultury; styl życia jest wąskim wyborem spośród szerokiego zakresu możliwości),
– system opieki zdrowotnej (jest tylko jednym z czynników kształtujących zdrowie: system ten prawie wyłącznie odnosi się do czynników biologicznych i zachowań indywidualnych, wydaje się mniej ważnym czynnikiem warunkującym zdrowie w porównaniu z innymi elementami modelu),
– praca (lub jej brak; jest ważną determinantą zdrowia fizycznego i psychicznego; składają się na nią funkcje pełnione w pracy, stosunki społeczne i jakość życia w miejscu pracy),
społeczności (każda społeczność przez swoje własne systemy, wartości, standardy, systemy wsparcia i sieć współ-pra-cy ma decydujący wpływ na zdrowie),
– środowisko przekształcone przez człowieka (rozumiane ja-ko narastający proces urbanizacji i uprzemysłowienia poprzez stosowanie nowoczesnych technologii hodowli roślin i zwierząt; wzrost stopnia zanieczyszczenia fizycznego, chemicznego i biologicznego powietrza, wody, gleby i żywności, postępujący proces degradacji środowiska życia człowieka).
Innowacją tego systemu jest zwrócenie uwagi na styl życia i środowisko jako istotne czynniki warunkujące zdrowie.
 
Model ten opiera się na zrozumieniu ekologii człowieka w interakcji ze środowiskiem i wytworami kultury człowieka. Zdrowie jest rozumiane kompleksowo, a więc obejmuje wymiar ciała, umysłu i ducha.
 
Model socjoekologiczny zdrowia nawiązuje również do koncepcji pól zdrowia Lalonde’a, w której czynnikami warunkującymi zdrowie jednostki są:
– styl życia i indywidualne zachowania jednostki (około 50%),
– środowisko – czynniki środowiskowe (20–25%),
– czynniki biologiczne – wszystkie cechy biologiczne, genetyczne, wiek, płeć (15–20%),
organizacja opieki medycznej – jakość opieki, zasoby ludzkie (10–15%).
 
Socjoekologiczna koncepcja zdrowia koncentruje się na życiu codziennym całej populacji, a nie tylko na ludziach znajdujących się w sytuacji zagrożenia choroby; dostarcza i będzie dostarczać ciągłych informacji na temat zdrowia w kontekście życia codziennego (everyday life), jest nastawiona na działanie w obszarze czynników determinujących zdrowie, wymaga pełnej współpracy różnych sektorów zarządzania – od szczebla centralnego po szczeble lokalne.
 
Szczególnie kieruje się ku efektywnemu i konkretnemu udziałowi społeczeństwa w definiowaniu problemów zdrowia.
 
Paradygmat holistyczny oraz socjoekologiczny podkreślają znacząca rolę podmiotu w osiąganiu, utrzymaniu i ochronie zdrowia.
 
Następuje tutaj przesunięcie odpowiedzialności za zdrowie jednostki z profesjonalnej na indywidualną.
 
Zgodnie z koncepcją powyższych paradygmatów uznano wieloczynnikowy model zdrowia, który stwarza nowe możliwości do wielowymiarowego postrzegania determinantów poznawczo-społecznych i ekologicznych rzutujących na zachowanie równowagi biopsychospołecznej człowieka decydującej o utrzymaniu zdrowia.
 
Brak utrzymania takiej równowagi jest przyczyną rozwoju choroby.
 
Zgodnie z założeniami paradygmatu socjoekologicznego podstawową formą opieki zdrowotnej jest samoopieka, natomiast profesjonalne systemy opieki zdrowotnej powinny wspierać jednostkę w utrzymaniu i poprawie stanu zdrowia.
 
Dodano: 2018-03-28
Piśmiennictwo w redakcji

Fragment pochodzi z książki

Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska (red. nauk.), Podstawy pielęgniarstwa tom 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować